Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Oznamy

2022-09-08 09:18:50

Dňa 19.9.2022 sa bude konať celoškolské rodičovské združenie o 14.00 hod. v budove školy.

2022-08-18 10:35:33

Oznamujeme zákonným zástupcom detí MŠ a žiakov ZŠ, že pri nástupe do školy 5.9.2022 a potom po každom prerušení dochádzky v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti".

V prípade, že rodič toto vyhlásenie nepredloží, dieťa/žiak sa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval lekára, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

2022-08-01 08:57:05

Od 1.9.2022 dochádza k zmene výšky poplatkov za pobyt dieťaťa v materskej škole na 13,- € mesačne a za pobyt dieťaťa v školskom klube detí na 5,- € mesačne. ŠKD bude len pre žiakov 1. stupňa ZŠ.

Poplatok môže byť znížený alebo odpustený, ak je dieťa členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

2022-08-01 08:54:21

Od 1.9.2022 dochádza k zmene výšky poplatkov za stravovanie v školskej jedálni nasledovne: dieťa MŠ poldenný pobyt 1,28 €, dieťa MŠ celodenný pobyt 1,54 €, žiak 1. st. ZŠ 1,21 €, žiak 2. st. ZŠ 1,30 €.

Za stravu neplatí alebo ju len čiastočne hradí zákonný zástupca dieťaťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, zákonný zástupca dieťaťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima a zákonný zástupca dieťaťa v poslednom ročníku MŠ a žiaka v ZŠ do 15 rokov veku, ak si rodič na dieťa neuplatnil daňový bonus. Žiak nad 15 rokov má nárok na bezplatnú stravu aj v prípade, ak rodič poberá daňový bonus. Tieto skutočnosti je potrebné škole oznámiť a preukázať.

2022-08-01 08:41:09

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2022/2023 sa uskutoční v pondelok 5. septembra 2022 o 7:45 hod. v budove školy.

Tvorba web stránok webing.sk
Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej webovej stránky