Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Oznamy

2022-01-05 07:13:23

Po vianočných prázdninách od 10.1.2022 pokračuje prezenčná výučba všetkých žiakov v škole.

Žiadame rodičov žiakov ZŠ, aby pred nástupom žiakov do školy a v pravidelných intervaloch využívali pridelené samotesty na ochorenie Covid-19. Rodičia si ďalšie testy môžu vyzdvihnúť v škole.

Upozorňujeme, že u žiakov ZŠ platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) respirátorom alebo rúškom.

Prosíme rodičov, aby po návrate žiakov do školy predložili podpísané Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

2021-12-17 07:09:42

Ďakujeme všetkým rodičom za prejavenú dôveru a za pomoc pri vzdelávaní detí v tomto neľahkom roku. Predĺžené vianočné prázdniny budú trvať od 20.12.2021 do 7.1.2022. Želáme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastné vykročenie do roku 2022 v plnom zdraví.

2021-12-02 16:35:55

V zmysle vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi sa od 6.12. do 17.12.2021 prerušuje prezenčné vzdelávanie žiakov 2. stupňa základnej školy. Žiaci sa budú vzdelávať dištančne prostredníctvom aplikácie "Škola na webe", online cez platformu "Webex" a podľa pokynov vyučujúcich.

Žiaci 1. stupňa ZŠ a deti materskej školy sa naďalej vzdelávajú prezenčne v škole. V prevádzke bude aj školský klub detí a školská jedáleň.

2021-11-26 12:28:21

Od 29.11.2021 pokračuje prezenčná výučba všetkých žiakov v škole za spísnených hygienicko-bezpečnostných opatrení. Činnosť základnej umeleckej školy a záujmových útvarov v mimovyučovacom čase nebude prebiehať.

Žiadame rodičov, aby pred nástupom žiakov do školy a v pravidelných intervaloch využívali pridelené samotesty na ochorenie Covid-19. Rodičia žiakov ZŠ, ktorí doteraz nevyužili možnosť objednať si testy na domáce použitie, môžu požiadať školu o takéto testy v pondelok ráno pri vstupe do budovy školy.

Upozorňujeme, že od 25.11.2021 platí u žiakov ZŠ povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) respirátorom alebo rúškom.

Prosíme rodičov tých žiakov, ktorí neboli v škole minimálne 3 dni, aby po návrate žiakov do školy dňa 29.11.2021 predložili nové Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

2021-11-26 07:57:50

Vianočný darček pre materskú školu. Naša škola bola úspešná v rozvojovom projekte "Múdre hranie". Z finančnej podpory Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR vo výške 500,- € materská škola nakúpi didaktické hračky pre deti.

2021-11-21 13:58:38

Pre karanténne opatrenia v súvislosti s nákazou COVID-19 od 22.11. do 26.11.2021 ostávajú doma v dištančnom vdelávaní triedy 1. až 8. ročníka. Vzdelávanie sa uskutočňuje podľa pokynov vyučujúcich v aplikácii "Škola na webe".

Žiaci 9. ročníka sa naďalej vzdelávajú v škole.

Deti materskej školy sú vzdelávané prezenčne v škole.

2021-11-01 17:24:57

Jesenné prázdniny trvajú od 28.10 do 1.11.2021. Začiatok vyučovania po prázdninách bude v utorok 2.11.2021.

2021-10-19 10:25:47

Prosíme rodičov, aby pri prerušení dochádzky dieťaťa do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane soboty a nedele), predkladali aktualizované tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

2021-10-15 07:01:21

Informujeme zákonných zástupcov žiakov, že potvrdenie o návšteve školy je možné si vytlačiť na stránke www.potvrdenieonavsteveskoly.sk od 1.10. každého školského roka.

2021-10-01 17:01:18

Prijatím Vyhlášky ÚVZ SR sa od 4.10.2021 ruší povinnosť žiakov základnej školy mať prekryté horné dýchacie cesty v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Prekrytie dýchacích ciest v škole sa naďalej vyžaduje počas pohybu žiakov mimo svojej triedy.

2021-09-14 09:11:16

Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov, že po dohode rady rodičov sa tohtoročná plenárna schôdza rodičov školy neuskutoční. Dôvodom je zachovanie čo najbezpečnejšieho prostredia v rámci prijatých preventívnych opatrení v súvislosti s pandémiou a s tým spojeným obmedzovaním vstupu osôb do školy. Podmienky činnosti rodičovského združenia zostávajú v školskom roku 2021/2022 nezmenené. Všetky prípadné otázky riešte telefonicky s triedym učiteľom žiakov.

2021-09-09 07:54:06

Vzhľadom na zaradenie okresu Spišská Nová Ves podľa Covid Automatu od 13.9.2021 v stupni: Ostražitosť (oranžová farba), rodič povinne predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Rodičia, ktorí vyhlásenie škole doposiaľ nepredložili, sú povinní tak urobiť pri nástupe detí do školy od 13.9. Toto tlačivo sa predkladá aj po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátame víkendu). Tlačivo: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

2021-08-26 09:48:02

Informácie k nástupu do školy

Žiaci ZŠ musia mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania. Povinnosť nosiť rúško nemajú deti MŠ.

Žiaci ZŠ prihlásení na PCR kloktacie testy ich absolvujú 2.9.2021 o 9:00 hod. v škole. Prosíme rodičov, aby prišli podpísať tlačivá k testovaniu alebo ich priniesli žiaci v deň testovania vypísané. Tlačivo: Zber údajov, tlačivo: Súhlas dotknutej osoby

Rodičia, ktorí objednali Ag samotestovacie sety na doma, si ich budú môcť vyzdvihnúť po ich dodaní.

Vzhľadom na zaradenie okresu Spišská Nová Ves podľa Covid Automatu: Monitoring (zelená farba) rodič predkladá LEN DOBROVOĽNE pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní tlačivo: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

V prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie Covid-19 v škole sa karanténa nebude vzťahovať na žiakov, ktorí sú zaočkovaní alebo prekonali ochorenie pred nie viac ako 180 dňami. V tom prípade rodič predkladá tlačivo: Oznámenie o výnimke z karantény.

Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 dní z dôvodu ochorenia musí predložiť "Potvrdenie o chorobe" od všeobecného lekára re deti a dorast.

2021-08-18 09:51:48

Nástup do školy – testovanie žiakov základnej školy

Na začiatku školského roka je možné absolvovať dobrovoľné testovanie žiakov v škole prostredníctvom PCR kloktacích testov. Možnosť testovania môžu využiť všetci žiaci. Táto možnosť bude dostupná len na začiatku školského roka. Prosíme rodičov, ktorí majú o takýto druh testovania záujem, aby to škole nahlásili do 25.8.2021.

V priebehu školského roka je možné využiť dobrovoľné samotestovanie žiakov Ag testami v domácom prostredí. Možnosť testovania môžu využiť všetci žiaci. Pokiaľ sa rodičia rozhodnú využiť možnosť domáceho samotestovania žiakov, dostanú sadu testov na domáce použitie. Prosíme rodičov, ktorí majú o takýto druh testovania záujem, aby to škole nahlásili do 25.8.2021.

Tieto testy nie sú povinné a sú bezplatné. Záujem o testovanie nahlasujte e-mailom na adrese: skola@zsmlynky.edu.sk alebo prostredníctvom SMS na telefónnom čísle: 0905 771 459 do 25.8.2021 vrátane.

2021-08-02 09:06:47

Otvorenie nového školského roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 2.9.2021 o 7:45 hod. v jednotlivých triedach. Hromadné otvorenie šk. roka nebude.

2021-07-01 20:48:44

Informácia k stravovaniu v školskej jedálni od 1.9.2021

Od septembra 2021 sa ukončuje plošné poskytovanie dotácie na stravu detí v ZŠ a poslednom ročníku MŠ. Dotáciu na stravu, teda stravovanie zadarmo už bude možné poskytnúť len pre deti:

1) dieťa žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi - rodič je povinný predložiť potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,

2) dieťa žijúce v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima - rodič je povinný predložiť potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,

3) dieťa žijúce v domácnosti, v ktorej si ani jeden rodič neuplatnil na toto dieťa sumu daňového zvýhodnenia - rodič je povinný predložiť čestné vyhlásenie - TLAČIVO.

Dieťa bude mať nárok na bezplatné stravovanie od prvého dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom rodič predloži požadované potvrdenie. Pre bezplatné stravovanie od 1.9.2021 je potrebné toto potvrdenie predložiť najneskôr do 10.8.2021.

Tvorba web stránok webing.sk