Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Oznamy

2021-07-01 20:48:44

Informácia k stravovaniu v školskej jedálni od 1.9.2021

Od septembra 2021 sa ukončuje plošné poskytovanie dotácie na stravu detí v ZŠ a poslednom ročníku MŠ. Dotáciu na stravu, teda stravovanie zadarmo už bude možné poskytnúť len pre deti:

1) dieťa žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi - rodič je povinný predložiť potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,

2) dieťa žijúce v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima - rodič je povinný predložiť potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,

3) dieťa žijúce v domácnosti, v ktorej si ani jeden rodič neuplatnil na toto dieťa sumu daňového zvýhodnenia - rodič je povinný predložiť čestné vyhlásenie - TLAČIVO.

Dieťa bude mať nárok na bezplatné stravovanie od prvého dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom rodič predloži požadované potvrdenie. Pre bezplatné stravovanie od 1.9.2021 je potrebné toto potvrdenie predložiť najneskôr do 10.8.2021.

2021-06-17 08:01:56

Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021 bude v stredu 30.6.2021 o 7:45 hod. v priestoroch školy. Prajeme príjemné prázdniny.

2021-06-17 07:57:03

Školský výlet do ZOO Spišská Nová Ves pre 1. stupeň ZŠ a do Dobšinskej ľadovej jaskyne pre 2. stupeň ZŠ sa uskutoční dňa 29.6.2021.

2021-05-16 15:40:19

Od 17.5.2021 rodič predkladá pri prerušení dochádzky dieťaťa na 3 a viac dni (vrátane sviatkov a víkendov) nové tlačivo - Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti.

2021-04-29 12:09:25

Na základe prijatých opatrení sa od zákonných zástupcov detí MŠ a ZŠ a od žiakov 2. stupňa ZŠ už nebude vyžadovať preukazovanie sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19.

Rodič pri prvom nástupe dieťaťa do školy v mesiaci máj a následne už len pri prerušení dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) predkladá tlačivo - Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti.

2021-04-26 07:10:52

Dňa 29.4.2021 sa v škole uskutoční dobrovoľné celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka KOMPARO.

2021-04-23 09:18:20
2021-04-20 18:09:25

Informácie pre rodičov, ktorí prihlásili deti na testovanie žiakov na ochorenie COVID-19 vždy vo štvrtok o 8:15 hod. v škole, nájdete v TOMTO LISTE.

2021-04-19 08:25:23

Od 26.4.2021 sa škola otvára aj pre žiakov 5.-7. ročníka ZŠ. Brány školy tak budú otvorené pre všetky deti materskej školy a všetkých žiakov základnej školy.

Podmienkou účasti na vyučovaní je u detí MŠ a žiakov 1. stupňa ZŠ absolvovanie testu aspoň jedného zákonného zástupcu, u žiakov 2. stupňa ZŠ absolvovanie testu žiaka a zákonného zástupcu. Platnosť testu je 7 dní (bez ohľadu na zaradenie do okresu).

Test je možné absolvovať na ktoromkoľvek mobilnom odberovom mieste. Žiaci môžu testovanie absolvovať v škole kloktacími testami, ktoré sa vyhodnocujú PCR metódou v laboratóriu. Testovanie sa uskutoční vždy vo štvrtok o 8:15 hod. Výsledok testu bude rodičom doručený prostredníctvom sms alebo e-mailu. Testovanie je bezplatné.

Rodičia žiakov 2. stupňa musia o absolvovanie kloktacieho testu pre žiakov požiadať prostredníctvom aplikácie „Škola na webe“ a najneskôr pri testovaní predložiť vypísané tlačivá „Súhlas dotknutej osoby“ a „Zver údajov“, ktoré nájdete v internetovej žiackej knižke. O dobrovoľné testovanie kloktaním pre svoje deti môžu požiadať aj rodičia žiakov 3. a 4. ročníka.

Upozorňujeme, že predloženie negatívneho testu rodičov je potrebné, aj keď sa žiaci otestujú v škole. Výnimkou je preukázanie sa dokladom o zaočkovaní podľa typu vakcíny alebo dokladom o prekonaní ochorenia Covid-19 v období predchádzajúcich 180 dní.

Zákonný zástupca žiaka 2. stupňa pri nástupe žiaka do školy zároveň podpisuje tlačivo čestného vyhlásenia.

2021-04-14 08:15:44

Od 19.4.2021 sa škola otvára aj pre žiakov 8. a 9. ročníka základnej školy.

Podmienkou nástupu žiaka 8. a 9. ročníka do školy je preukázanie sa negatívnym výsledkom testu žiaka a aspoň jedného zákonného zástupcu. Upozorňujeme, že v školách je určená 7-dňová platnosť testu, bez ohľadu na zaradenie do okresu. Škola žiakov netestuje. Dňa 17.4.2021 je možné test absolvovať aj v MOM v obci Mlynky.

Zákonný zástupca žiaka 2. stupňa podpisuje tlačivo čestného vyhlásenia.

2021-04-08 13:25:41

Od 12.4.2021 pokračuje vzdelávanie v škole pre všetky deti materskej školy a pre všetkých žiakov žiakov 1. stupňa základnej školy.

Pripomíname, že naďalej platí 7-dňová povinnosť absolvovania testu aspoň jedného zákonného zástupcu. Upozorňujeme, že v školách je určená 7-dňová platnosť testu, bez ohľadu na zaradenie do okresu.

Poznámka: MOM v obci Mlynky v sobotu 10.4.2021 nebude v prevádzke.

Zákonný zástupca dieťaťa MŠ a žiaka 1. stupňa ZŠ podpisuje nové tlačivo čestného vyhlásenia.

2021-03-24 09:29:13

V dňoch od 29.3. do 9.4.2021 sú veľkonočné prázdniny a riaditeľské voľno, škola bude v tomto čase zatvorená.

2021-03-15 11:09:16

Riaditeľstvo školy oznamuje zákonným zástupcom budúcich škôlkarov, že písomné žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy v školskom roku 2021/2022 spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa, prípadne aj vyjadrením príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa podávajú v termíne od 1.5.2021 do 31.5.2021.

Upozorňujeme, že pre dieťa, ktoré dosiahne 5 rokov veku do 31.8.2021, je v školskom roku 2021/2022 predprimárne vzdelávanie povinné.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré už našu MŠ navštevuje aj v tomto školskom roku a má záujem o jej návštevu aj v šk. roku 2021/2022, žiadosť nepodáva, ale písomne oznámi túto skutočnosť v rovnakom termíne.

Všetky potrebné tlačivá nájdete v časti: MATERSKÁ ŠKOLA - Tlačivá alebo si ich vyzdvihnete priamo v škole.

2021-03-05 09:42:01

MATERSÁ ŠKOLA: Od 8.3. do 21.3.2021 je prevádzka z preventívnych dôvodov prerušená. Prevádzka bude znovu obnovená od 22.3.2021.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA: Od 8.3.2021 pokračuje vzdelávanie pre žiakov 1. stupňa pre všetky deti, ktorých rodičia majú záujem o vyučovanie v škole. Tým sa zabezpečí rovnocenný prístup k vzdelávaniu všetkým deťom, čo najnovšie inštrukcie rezortu školstva umožňujú.

Pripomíname:

Na deti ZŠ sa nevzťahuje povinnosť mať respirátor, stačí rúško.

Prechádzanie medzi okresmi za účelom návštevy školy je možné.

Platí 7-dňová povinnosť absolvovania testu aspoň jedného zákonného zástupcu.

Zákonný zástupca podpisuje čestné vyhlásenie.

2021-03-02 12:11:46

Od 3.3. do 7.3.2021 je naďalej zachovaná prezenčná výučba v materskej škole a na 1. stupni základnej školy pre všetky deti.

Od 8.3.2021 sa prezenčná výčba v škole umožňuje prednostne deťom zamestnancov s nevyhnutným výkonom práce na pracovisku alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Naďalej platí preukazovanie sa dokladom o negatívnom výsledku testu aspoň jedného z rodičov každých 7 dní. Rodič pri nástupe dieťaťa do školy od 8.3.2021 predkladá nové tlačivo čestného vyhlásenia.

2021-02-24 10:53:52

Na základe uznesenia Okresného úradu Košice a odporúčania RÚVZ Spišská Nová Ves po jarných prázdninach od 1.3.2021 pokračuje prevádzaka materskej školy, základnej školy pre žiakov 1.-4. ročníka a školského klubu detí.

Podmienkou vzdelávania dieťaťa v škole je doklad o negatívnom teste aspoň jedného z rodičov, a to každých 7 dní. Rodič pri nástupe dieťaťa do školy predkladá tlačivo čestného vyhlásenia.

Žiaci 5. až 9. ročníka základnej školy sa naďalej vzdelávajú dištančným spôsobom.

2021-02-15 11:07:00

Riaditeľstvo školy oznamuje zákonným zástupcom budúcich prvákov, že zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2021/2022 sa v prípade priaznivej epidemiologickej situácie uskutoční 19.4.2021 od 13:30 do 15:00 hod. v miestnosti č. 9 (trieda 1. a 3. roč.). K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu, prípadne rozhodnutie na základe ktorého bolo dieťa zverené do výchovy. V prípade nepriaznivej situácie zápis prebehne elektronicky bez prítomností detí, o čom budeme informovať.

2021-02-15 09:27:44

Jarné prázdniny budú trvať od 22.2. do 26.2.2021.

2021-02-07 11:07:13

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi a na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa od 8.2.2021 škola otvára podľa plánu.

2021-02-03 13:25:04

VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES OD 8.2.2021

Vzhľadom na takmer stopercentný záujem zo strany rodičov sa od 8.2.2021 otvára prevádzka materskej školy, prevádzka základnej školy pre deti 1. až 4. ročníka a prevádzka školského klubu detí. Podmienkou pobytu detí a žiakov v škole je absolvovanie testu na ochorenie COVID-19 aspoň u jedného rodiča, žijúceho s dieťaťom v spoločnej domácnosti. Test je potrebné absolvovať individuálne na ľubovoľnom odberovom mieste, škola hromadné testovanie neorganizuje. Momentálne je test platný 7 dní, čo znamená opakované pretestovanie rodiča každý týždeň. Absolvovanie testu nie je potrebné u rodičov, ktorí predložia iný doklad umožňujúci nástup detí do školy v zmysle vyhlášky ÚVZ.

Rodič pri nástupe dieťaťa do školy predkladá tlačivo čestného vyhlásenia.

Žiaci 5. až 9. ročníka základnej školy sa naďalej vzdelávajú dištančným spôsobom.

2021-01-05 10:59:46

VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES OD JANÁRA 2021

MATERSKÁ ŠKOLA - prevádzka MŠ je prerušená do odvolania.
1. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY - od 11.1.2021 prebieha dištančné vyučovanie doma. 
2. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY - od 11.1.2021 prebieha dištančné vyučovanie doma.
O nástupe detí a žiakov na prezenčné vzdelávanie v škole budeme informovať.

Zároveň oznamujeme:
Skúšanie a hodnotenie za prvý polrok je možné až do 31.3.2021.
Testovanie vedomostí žiakov 5. ročníka sa ruší.
Testovanie vedomostí žiakov 9. ročníka sa uskutoční v novom termíne 9.6.2021.

2020-12-22 09:42:22

Vianočný darček pre základnú školu. Naša škola bola úspešná v rozvojovom projekte "Čítame radi", ktorý je zameraný na podporu čitateľskej gramotnosti. Spomedzi 1416 škôl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporilo 471 projektov, medzi ktorými bol úspešný aj projekt našej školy. Základná škola si tak zo získaných finančných zdrojov zakúpi nové knihy do školskej knižnice.

2020-12-18 11:24:17

Ďakujeme všetkým rodičom za prejavenú dôveru a za pomoc pri vzdelávaní detí v tomto neľahkom roku. Predĺžené vianočné prázdniny budú trvať od 21.12.2020 do 10.1.2021. Želáme Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov a šťastné vykročenie do roku 2021 v plnom zdraví. O nástupe žiakov do školy po prázdninách budeme informovať podľa aktuálnej situácie na Slovensku.

2020-12-11 12:12:43

V zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sa predlžuje platnosť testu na ochorenie Covid-19. Žiaci 5. až 9. ročníka s platným negatívnym testom zo dňa 7.12.200 sa môžu zúčastňovať výučovania v škole až do 20.12.2020 bez nutnosti opätovného testovania.

Žiaci 1. až 4. ročníka sa naďalej zúčastňuju vyučovania v škole bez potreby vykonania testu.

2020-12-05 11:20:02

Výchovno-vzdelávací proces v škole od 7.12.2020

Od 7.12.2020 sa obnovuje školské vyučovanie v škole v 5. až 9. ročníku pre žiakov, ktorí sa preukážu negatívnym výsledkom antigénového testu alebo RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.
Dňa 7.12.2020 môžu na prezenčné vyučovanie v škole prísť žiaci 2. stupňa s negatívnym výsledkom testu z akéhokoľvek odberného miesta na Slovensku a žiaci, ktorých rodičia súhlasia s otestovaním svojho dieťaťa v pondelok ráno pred vyučovaním. Testovanie sa uskutoční v škole profesionálnymi zdravotníkmi. Žiaci s negatívnym výsledkom testu následne ostávajú na vyučovaní. Testovania sa nemusia zúčastniť žiaci, ktorí spadajú pod niektorú z výnimiek uvedených vo vyhláške ÚVZ.

Od 7.2.2020 bude činnosť školského klubu detí prebiehať v štandardnom čase do 15:00 hod.

2020-11-16 20:37:16

Aj od 16.11.2020 je potrebné pri vymeškaní viac ako troch dní v škole, aby zákonný zástupca dieťaťa podpísal Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

2020-11-09 12:08:22

Dňa 10.11.2020 sa po mimoriadnych prázdninách opäť otvárajú brány školy pre deti materskej školy a žiakov 1. stupňa základnej školy. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu a zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje 1. stupeň základnej školy predloží po druhom celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do školy opäť Vyhlásenie o bezinfekčnosti na novom tlačive platnom od 9.11.2020.

2020-11-02 09:38:11

Vzdelávanie v škole od novembra 2020:

Dňa 3.11.2020 sa po prázdninách opäť otvárajú brány školy pre deti materskej školy a žiakov 1. stupňa základnej školy. Ubezpečujeme rodičov, že všetci zamestnanci materskej školy, základnej školy, školského klubu detí a školskej jedálne podstúpili testovanie na ochorenie COVID-19 s negatívnym výsledkom.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu a zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje 1. stupeň základnej školy predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do školy Vyhlásenie o bezinfekčnosti na novom tlačive.

V prípade pozitívneho výsledku testu akéhokoľvek člena domácnosti, dieťa MŠ alebo žiak 1. st. ZŠ ostáva doma v povinnej 10-dňovej izolácii a nemôže navštevovať školu. O tejto skutočnosti zákonný zástupca informuje školu. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.

V prípade, keď sa zákonní zástupcovia detí nezúčastnili celoplošného testovania, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odporúča, aby rodičia neumiestňovali deti do školy na najbližších 10 kalendárnych dní.

2020-10-26 13:33:31

Mimoriadne jesenné prázdniny budú v dňoch 30.10. až 2.11.2020 a v dňoch 6.11. až 9.11.2020.

2020-10-23 07:02:30

Od 26.10.2020 sa prerušuje vyučovanie v škole pre žiakov 2. stupňa ZŠ. Žiaci sa budú vzdelávať dištančnou formou doma prostredníctvom aplikácie Škola na webe. Žiaci 1. stupňa sa naďalej povinne zúčastňujú prezenčného vzdelávania v škole.

2020-10-11 13:49:58

Opatrenia účinné od 12.10.2020:

Povinnosť nosiť rúška sa zavádza pre všetkých žiakov základnej školy, teda už aj pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Táto povinnosť platí rovnako v interiéri, ako aj v exteriéri školy. Rúška nie sú povinné pre deti materskej školy, sú však veľmi odporúčané.

Ruší sa popoludnajšia mimoškolská činnosť vo všetkých záujmových útvaroch.

Činnosť školského klubu detí bude prebiehať najdlhšie do 13:30 hod. Odporúčame však rodičom, aby si deti vyzdvihli zo školy hneď po vyučovaní a naobedovaní sa.

2020-10-02 09:03:57

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ sa prekladá na obdobie po skončení mimoriadnej situácie.

2020-10-01 10:39:24

Od 1.10.2020 začína popoludnajšia mimoškolská činnosť v záujmových útvaroch, okrem športových záujmových útvarov.

2020-09-30 13:21:41

Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 29.9.2020 sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na školách do odvolania. Táto povinnosť platí pre žiakov 2. stupňa ZŠ počas celého pobytu v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov. Nosenie rúška nie je povinné pre žiakov 1. stupňa ZŠ a deti materskej školy, je však odporúčané. Povinosť nosiť rúško sa zavádza aj pri pobyte v exteréroch, nakoľko žiaci v skupine nie sú od seba vzdialení viac ako 2 metre.

2020-09-15 11:56:20

Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 14.9.2020 sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na školách do 1.10.2020. Táto povinnosť platí pre žiakov 2. stupňa ZŠ počas celého pobytu v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov. Nosenie rúška nie je povinné pre žiakov 1. stupňa ZŠ a deti materskej školy, je však odporúčané.

2020-09-14 11:38:20

Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov, že po dohode rady rodičov sa tohtoročná plenárna schôdza rodičov školy neuskutoční. Dôvodom je zachovanie čo najbezpečnejšieho prostredia v rámci prijatých preventívnych opatrení v súvislosti s pandémiou a s tým spojeným obmedzovaním vstupu osôb do školy. Podmienky činnosti rodičovského združenia platné minulý školský rok zostávajú nezmenené i v školskom roku 2020/2021. Všetky prípadné otázky riešte telefonicky s triedym učiteľom žiakov. 

2020-08-06 08:07:11

Otvorenie nového školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu 2.9.2020 o 7:45 hod. v jednotlivých triedach školy. Od 3.9.2020 prebieha riadne školské vyučovanie v MŠ, ZŠ a ŠKD so zvýšenými hygienickými opatreniami. Dochádzka na vyučovanie v základnej škole je pre žiakov povinná.

Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou rodičov žiakov prvého ročníka ZŠ a rodičov detí MŠ, ktorí sa v priestoroch školy zdržiavajú len nevyhnutný čas.

V čase od 2.9. do 14.9.2020 je používanie rúšok v interiéri školy povinné pre žiakov 2. stupňa a odporúčané pre žiakov 1. stupňa a detí MŠ. Po tomto termíne žiak nosí rúško vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej triedy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces. Zákonný zástupca preto zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorázové vreckovky.

Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do školy ČESTNÉ VYHLÁSENIE a po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné VYHLÁSENIE o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19, ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie podozrenia z ochorenia, potvrdenie ochorenia a karantény, ak bola dieťaťu nariadená. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Stravovanie detí a žiakov je zabezpečené obvyklým spôsobom so zvýšenými hygienicko-epidemiologickými opatreniami. Žiaci ZŠ majú stravovanie zabezpečené bezplatne. Stravníci s potrebou diétneho stravovania sú povinní predložiť potvrdenie od lekára špecialitu.

Tvorba web stránok webing.sk