Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Oznamy

2023-05-02 07:02:59

Dňa 11.5.2023 o 13:30 hod. sa v škole uskutoční rodičovské združenie.

2023-04-25 08:05:11

Výsledky testov pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka ZŠ si rodičia môžu vyhľadať po zadaní EDUID žiaka (v prípade, ak nepoznáte EDUID svojho dieťaťa, zistíte ho u triedného učiteľa) na stránke: https://www.testovanieziakov.sk/statistiky/vysledky-ziaka

2023-04-17 07:22:42

Od apríla 2023 je v platnosti aktualizované tlačivo, ktoré predkladá zákonný zástupca dieťaťa po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) - "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti".

2023-04-03 12:13:44

Od 1.5.2023 sa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre všetky deti, ktoré navštevujú základnú školu a posledný ročník materskej školy. Rodič (zákonný zástupca dieťaťa) musí požiadať o dotáciu na stravu na tlačive, ktoré poskytla škola. Ak sa žiak doteraz v školskej jedálni nestravoval, rodič zároveň predloží aj zápisný lístok stravníka. Tlačivá je potrebné doručiť škole do 30.4.2023.

2023-03-31 07:20:18

Riaditeľ školy udeľuje žiakom základnej školy dňa 19.4.2023 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. Materská škola bude v prevádzke.

2023-03-30 10:08:01

Veľkonočné prázdniny budú trvať od 6.4. do 11.4.2023.

2023-03-15 07:12:34

Riaditeľstvo školy oznamuje zákonným zástupcom budúcich škôlkarov, že písomné žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy v školskom roku 2023/2024 spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa, prípadne aj vyjadrením príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa podávajú v termíne od 1.5.2023 do 31.5.2023. Podmienky prijímania detí do MŠ nájdete v časti MATERSKÁ ŠKOLA/Dokumenty.

Upozorňujeme, že pre dieťa, ktoré dosiahne 5 rokov veku do 31.8.2023, je v školskom roku 2023/2024 predprimárne vzdelávanie povinné.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré už našu MŠ navštevuje aj v tomto školskom roku a má záujem o jej návštevu aj v šk. roku 2023/2024, žiadosť nepodáva, ale písomne oznámi túto skutočnosť v rovnakom termíne.

Všetky potrebné tlačivá nájdete v časti: MATERSKÁ ŠKOLA - Tlačivá alebo si ich vyzdvihnete priamo v škole.

2023-03-01 11:07:26

Jarné prázdniny budú trvať od 6.3. do 10.3.2023.

2023-02-28 07:46:01

Dňa 22.3.2023 v škole prebehne celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka TESTOVANIE 9-2023.

2023-02-15 09:16:18

Riaditeľstvo školy oznamuje zákonným zástupcom budúcich prvákov, že zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční 17.4.2023 od 13:30 do 15:00 hod. v miestnosti č. 9 (trieda 1. a 2. roč.). K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu, prípadne rozhodnutie na základe ktorého bolo dieťa zverené do výchovy.

LETÁK - INFO O ŠKOLE

2023-01-25 11:17:31

Vážení rodičia a priatelia školy, srdečne Vás pozývame na Karneval dňa 17.2.2023 o 9:30 hod. v telocvični školy.

2023-01-24 13:13:40

Preteky v zjazdovom lyžovaní detí MŠ a žiakov ZŠ organizuje škola vo štvrtok 9.2.2023 v Lyžiarskom stredisku Mlynky - Biele Vody - PROPOZÍCIE

2023-01-18 09:13:31

Riaditeľ školy udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno na dni 19.-20.1.2023 z dôvodu snehovej kalamity.

2023-01-13 07:33:44

Dňa 23.1.2023 o 15:00 hod. sa v IX. triede uskutoční rodičovské združenie pre 8. a 9. ročník.

2023-01-11 14:48:46

Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov základnej školy, že v prípade záujmu si môžu v škole jednorázovo kedykoľvek vyzdvihnúť AG testy na COVID-19 v počte 5 ks (1 balenie) na žiaka.

2023-01-05 11:49:40

Pripomíname zákonným zástupcom detí MŠ a žiakov ZŠ, že pri nástupe do školy po vianočných prázdninách 9.1.2023 a potom po každom prerušení dochádzky v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti".

2023-01-02 08:38:16

Od 1.1.2023 dochádza k zmene výšky poplatkov za stravovanie v školskej jedálni nasledovne: dieťa MŠ poldenný pobyt 1,55 €, dieťa MŠ celodenný pobyt 1,90 €, žiak 1. st. ZŠ 1,50 €, žiak 2. st. ZŠ 1,70 €.
Od 1.1.2023 sa tiež upravuje výška poplatku za pobyt dieťaťa v materskej škole na 15,- € mesačne.

2022-12-19 10:02:19

Vianočné prázdniny budú trvať od 23.12.2022 do 6.1.2023. Začiatok vyučovania po prázdninách bude v pondelok 9.1.2023. Želáme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastné vykročenie do roku 2023.

2022-12-01 07:07:12

Vážení rodičia a priatelia školy, srdečne Vás pozývame na Vianočnú akadémiu s vystúpením detí materskej školy, základnej školy, školského klubu detí, základnej umeleckej školy dňa 19.12.2022 o 14:00 hod. v telocvični školy.

2022-11-04 07:26:25

Dňa 10.11.2022 v škole prebehne celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka KOMPARO.

2022-10-24 11:16:46

Jesenné prázdniny trvajú od 28.10 do 1.11.2022. Začiatok vyučovania po prázdninách bude v stredu 2.11.2022.

2022-10-07 07:17:49

Informujeme zákonných zástupcov žiakov, že potvrdenie o návšteve školy je možné si vytlačiť na stránke www.potvrdenieonavsteveskoly.sk od 1.10. každého školského roka.

2022-09-08 09:18:50

Dňa 19.9.2022 sa bude konať celoškolské rodičovské združenie o 14.00 hod. v budove školy.

2022-08-18 10:35:33

Oznamujeme zákonným zástupcom detí MŠ a žiakov ZŠ, že pri nástupe do školy 5.9.2022 a potom po každom prerušení dochádzky v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti".

V prípade, že rodič toto vyhlásenie nepredloží, dieťa/žiak sa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval lekára, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

2022-08-01 08:57:05

Od 1.9.2022 dochádza k zmene výšky poplatkov za pobyt dieťaťa v materskej škole na 13,- € mesačne a za pobyt dieťaťa v školskom klube detí na 5,- € mesačne. ŠKD bude len pre žiakov 1. stupňa ZŠ.

Poplatok môže byť znížený alebo odpustený, ak je dieťa členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

2022-08-01 08:54:21

Od 1.9.2022 dochádza k zmene výšky poplatkov za stravovanie v školskej jedálni nasledovne: dieťa MŠ poldenný pobyt 1,28 €, dieťa MŠ celodenný pobyt 1,54 €, žiak 1. st. ZŠ 1,21 €, žiak 2. st. ZŠ 1,30 €.

Za stravu neplatí alebo ju len čiastočne hradí zákonný zástupca dieťaťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, zákonný zástupca dieťaťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima a zákonný zástupca dieťaťa v poslednom ročníku MŠ a žiaka v ZŠ do 15 rokov veku, ak si rodič na dieťa neuplatnil daňový bonus. Žiak nad 15 rokov má nárok na bezplatnú stravu aj v prípade, ak rodič poberá daňový bonus. Tieto skutočnosti je potrebné škole oznámiť a preukázať.

2022-08-01 08:41:09

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2022/2023 sa uskutoční v pondelok 5. septembra 2022 o 7:45 hod. v budove školy.

Tvorba web stránok webing.sk
Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej webovej stránky