Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Oznamy

2021-02-24 10:53:52

Na základe uznesenia Okresného úradu Košice a odporúčania RÚVZ Spišská Nová Ves po jarných prázdninach od 1.3.2021 pokračuje prevádzaka materskej školy, základnej školy pre žiakov 1.-4. ročníka a školského klubu detí.

Podmienkou vzdelávania dieťaťa v škole je doklad o negatívnom teste aspoň jedného z rodičov, a to každých 7 dní. Rodič pri nástupe dieťaťa do školy predkladá tlačivo čestného vyhlásenia.

Žiaci 5. až 9. ročníka základnej školy sa naďalej vzdelávajú dištančným spôsobom.

2021-02-15 11:07:00

Riaditeľstvo školy oznamuje zákonným zástupcom budúcich prvákov, že zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2021/2022 sa v prípade priaznivej epidemiologickej situácie uskutoční 19.4.2021 od 13:30 do 15:00 hod. v miestnosti č. 9 (trieda 1. a 3. roč.). K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu, prípadne rozhodnutie na základe ktorého bolo dieťa zverené do výchovy. V prípade nepriaznivej situácie zápis prebehne elektronicky bez prítomností detí, o čom budeme informovať.

2021-02-15 09:27:44

Jarné prázdniny budú trvať od 22.2. do 26.2.2021.

2021-02-07 11:07:13

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi a na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa od 8.2.2021 škola otvára podľa plánu.

2021-02-03 13:25:04

VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES OD 8.2.2021

Vzhľadom na takmer stopercentný záujem zo strany rodičov sa od 8.2.2021 otvára prevádzka materskej školy, prevádzka základnej školy pre deti 1. až 4. ročníka a prevádzka školského klubu detí. Podmienkou pobytu detí a žiakov v škole je absolvovanie testu na ochorenie COVID-19 aspoň u jedného rodiča, žijúceho s dieťaťom v spoločnej domácnosti. Test je potrebné absolvovať individuálne na ľubovoľnom odberovom mieste, škola hromadné testovanie neorganizuje. Momentálne je test platný 7 dní, čo znamená opakované pretestovanie rodiča každý týždeň. Absolvovanie testu nie je potrebné u rodičov, ktorí predložia iný doklad umožňujúci nástup detí do školy v zmysle vyhlášky ÚVZ.

Rodič pri nástupe dieťaťa do školy predkladá tlačivo čestného vyhlásenia.

Žiaci 5. až 9. ročníka základnej školy sa naďalej vzdelávajú dištančným spôsobom.

2021-01-05 10:59:46

VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES OD JANÁRA 2021

MATERSKÁ ŠKOLA - prevádzka MŠ je prerušená do odvolania.
1. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY - od 11.1.2021 prebieha dištančné vyučovanie doma. 
2. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY - od 11.1.2021 prebieha dištančné vyučovanie doma.
O nástupe detí a žiakov na prezenčné vzdelávanie v škole budeme informovať.

Zároveň oznamujeme:
Skúšanie a hodnotenie za prvý polrok je možné až do 31.3.2021.
Testovanie vedomostí žiakov 5. ročníka sa ruší.
Testovanie vedomostí žiakov 9. ročníka sa uskutoční v novom termíne 9.6.2021.

2020-12-22 09:42:22

Vianočný darček pre základnú školu. Naša škola bola úspešná v rozvojovom projekte "Čítame radi", ktorý je zameraný na podporu čitateľskej gramotnosti. Spomedzi 1416 škôl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporilo 471 projektov, medzi ktorými bol úspešný aj projekt našej školy. Základná škola si tak zo získaných finančných zdrojov zakúpi nové knihy do školskej knižnice.

2020-12-18 11:24:17

Ďakujeme všetkým rodičom za prejavenú dôveru a za pomoc pri vzdelávaní detí v tomto neľahkom roku. Predĺžené vianočné prázdniny budú trvať od 21.12.2020 do 10.1.2021. Želáme Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov a šťastné vykročenie do roku 2021 v plnom zdraví. O nástupe žiakov do školy po prázdninách budeme informovať podľa aktuálnej situácie na Slovensku.

2020-12-11 12:12:43

V zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sa predlžuje platnosť testu na ochorenie Covid-19. Žiaci 5. až 9. ročníka s platným negatívnym testom zo dňa 7.12.200 sa môžu zúčastňovať výučovania v škole až do 20.12.2020 bez nutnosti opätovného testovania.

Žiaci 1. až 4. ročníka sa naďalej zúčastňuju vyučovania v škole bez potreby vykonania testu.

2020-12-05 11:20:02

Výchovno-vzdelávací proces v škole od 7.12.2020

Od 7.12.2020 sa obnovuje školské vyučovanie v škole v 5. až 9. ročníku pre žiakov, ktorí sa preukážu negatívnym výsledkom antigénového testu alebo RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.
Dňa 7.12.2020 môžu na prezenčné vyučovanie v škole prísť žiaci 2. stupňa s negatívnym výsledkom testu z akéhokoľvek odberného miesta na Slovensku a žiaci, ktorých rodičia súhlasia s otestovaním svojho dieťaťa v pondelok ráno pred vyučovaním. Testovanie sa uskutoční v škole profesionálnymi zdravotníkmi. Žiaci s negatívnym výsledkom testu následne ostávajú na vyučovaní. Testovania sa nemusia zúčastniť žiaci, ktorí spadajú pod niektorú z výnimiek uvedených vo vyhláške ÚVZ.

Od 7.2.2020 bude činnosť školského klubu detí prebiehať v štandardnom čase do 15:00 hod.

2020-11-16 20:37:16

Aj od 16.11.2020 je potrebné pri vymeškaní viac ako troch dní v škole, aby zákonný zástupca dieťaťa podpísal Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

2020-11-09 12:08:22

Dňa 10.11.2020 sa po mimoriadnych prázdninách opäť otvárajú brány školy pre deti materskej školy a žiakov 1. stupňa základnej školy. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu a zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje 1. stupeň základnej školy predloží po druhom celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do školy opäť Vyhlásenie o bezinfekčnosti na novom tlačive platnom od 9.11.2020.

2020-11-02 09:38:11

Vzdelávanie v škole od novembra 2020:

Dňa 3.11.2020 sa po prázdninách opäť otvárajú brány školy pre deti materskej školy a žiakov 1. stupňa základnej školy. Ubezpečujeme rodičov, že všetci zamestnanci materskej školy, základnej školy, školského klubu detí a školskej jedálne podstúpili testovanie na ochorenie COVID-19 s negatívnym výsledkom.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu a zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje 1. stupeň základnej školy predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do školy Vyhlásenie o bezinfekčnosti na novom tlačive.

V prípade pozitívneho výsledku testu akéhokoľvek člena domácnosti, dieťa MŠ alebo žiak 1. st. ZŠ ostáva doma v povinnej 10-dňovej izolácii a nemôže navštevovať školu. O tejto skutočnosti zákonný zástupca informuje školu. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.

V prípade, keď sa zákonní zástupcovia detí nezúčastnili celoplošného testovania, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odporúča, aby rodičia neumiestňovali deti do školy na najbližších 10 kalendárnych dní.

2020-10-26 13:33:31

Mimoriadne jesenné prázdniny budú v dňoch 30.10. až 2.11.2020 a v dňoch 6.11. až 9.11.2020.

2020-10-23 07:02:30

Od 26.10.2020 sa prerušuje vyučovanie v škole pre žiakov 2. stupňa ZŠ. Žiaci sa budú vzdelávať dištančnou formou doma prostredníctvom aplikácie Škola na webe. Žiaci 1. stupňa sa naďalej povinne zúčastňujú prezenčného vzdelávania v škole.

2020-10-11 13:49:58

Opatrenia účinné od 12.10.2020:

Povinnosť nosiť rúška sa zavádza pre všetkých žiakov základnej školy, teda už aj pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Táto povinnosť platí rovnako v interiéri, ako aj v exteriéri školy. Rúška nie sú povinné pre deti materskej školy, sú však veľmi odporúčané.

Ruší sa popoludnajšia mimoškolská činnosť vo všetkých záujmových útvaroch.

Činnosť školského klubu detí bude prebiehať najdlhšie do 13:30 hod. Odporúčame však rodičom, aby si deti vyzdvihli zo školy hneď po vyučovaní a naobedovaní sa.

2020-10-02 09:03:57

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ sa prekladá na obdobie po skončení mimoriadnej situácie.

2020-10-01 10:39:24

Od 1.10.2020 začína popoludnajšia mimoškolská činnosť v záujmových útvaroch, okrem športových záujmových útvarov.

2020-09-30 13:21:41

Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 29.9.2020 sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na školách do odvolania. Táto povinnosť platí pre žiakov 2. stupňa ZŠ počas celého pobytu v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov. Nosenie rúška nie je povinné pre žiakov 1. stupňa ZŠ a deti materskej školy, je však odporúčané. Povinosť nosiť rúško sa zavádza aj pri pobyte v exteréroch, nakoľko žiaci v skupine nie sú od seba vzdialení viac ako 2 metre.

2020-09-15 11:56:20

Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 14.9.2020 sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na školách do 1.10.2020. Táto povinnosť platí pre žiakov 2. stupňa ZŠ počas celého pobytu v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov. Nosenie rúška nie je povinné pre žiakov 1. stupňa ZŠ a deti materskej školy, je však odporúčané.

2020-09-14 11:38:20

Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov, že po dohode rady rodičov sa tohtoročná plenárna schôdza rodičov školy neuskutoční. Dôvodom je zachovanie čo najbezpečnejšieho prostredia v rámci prijatých preventívnych opatrení v súvislosti s pandémiou a s tým spojeným obmedzovaním vstupu osôb do školy. Podmienky činnosti rodičovského združenia platné minulý školský rok zostávajú nezmenené i v školskom roku 2020/2021. Všetky prípadné otázky riešte telefonicky s triedym učiteľom žiakov. 

2020-08-06 08:07:11

Otvorenie nového školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu 2.9.2020 o 7:45 hod. v jednotlivých triedach školy. Od 3.9.2020 prebieha riadne školské vyučovanie v MŠ, ZŠ a ŠKD so zvýšenými hygienickými opatreniami. Dochádzka na vyučovanie v základnej škole je pre žiakov povinná.

Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou rodičov žiakov prvého ročníka ZŠ a rodičov detí MŠ, ktorí sa v priestoroch školy zdržiavajú len nevyhnutný čas.

V čase od 2.9. do 14.9.2020 je používanie rúšok v interiéri školy povinné pre žiakov 2. stupňa a odporúčané pre žiakov 1. stupňa a detí MŠ. Po tomto termíne žiak nosí rúško vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej triedy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces. Zákonný zástupca preto zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorázové vreckovky.

Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do školy ČESTNÉ VYHLÁSENIE a po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné VYHLÁSENIE o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19, ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie podozrenia z ochorenia, potvrdenie ochorenia a karantény, ak bola dieťaťu nariadená. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Stravovanie detí a žiakov je zabezpečené obvyklým spôsobom so zvýšenými hygienicko-epidemiologickými opatreniami. Žiaci ZŠ majú stravovanie zabezpečené bezplatne. Stravníci s potrebou diétneho stravovania sú povinní predložiť potvrdenie od lekára špecialitu.

Tvorba web stránok webing.sk