Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Oznamy

2020-08-06 08:07:11

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu 2. septembra 2020 o 7:45 hod. v budove školy.

2020-07-03 13:04:28

Prajeme Vám príjemné prežitie letných prázdnin a veľa zdravia, aby sme sa mohli opäť stretnúť 2.9.2020.

2020-06-12 07:58:23

Výchovno-vzdelávací proces v škole od 22.6.2020 a pokyny k ukončeniu školského roka

Žiaci 6. až 9. ročníka si môžu v týždni od 22.6. do 26.6.2020 dohodnút v škole individuálne konzultácie s jednotlivými vyučujúcimi.  Aktivita je dobrovoľná podľa potreby zvládnutia učiva žiakmi v tomto školskom roku. Hromadné pravidelné vyučovanie v škole nebude prebiehať.

V dňoch 29.6. a 30.6. v ľubovoľnom čase od 7:00 - 15:00 hod. žiaci prídu do školy individuálne odovzdať učebnice, prevziať si vysvedčenie a osobné veci, ktoré majú v škole. Hromadné slávnostné ukončenie školského roka sa neuskutoční.

2020-06-09 12:47:11

Výchovno-vzdelávací proces v škole od 15.6.2020

Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy od 15.6. už nepodpisuje prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa. Rešpektuje však zákaz vstupu do priestorov školy každému s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známymm príznakom COVID-19, ako aj inej infekčnej choroby.

Ruší sa povinné ranné meranie teploty.

Zrušený je 10 minútový limit na zotrvanie zákonného zástupcu v priestoroch školy.

2020-05-19 08:59:57

Obnovenie výchovno-vzdelávacieho procesu v škole od 1.6.2020

Všetky výchovno-vzdelávacie činnosti budú realizované tak, aby boli zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia.

MATERSKÁ ŠKOLA

Činnosť materskej školy bude prebiehať v klasickom čase od 7:00 hod. do 15:30 hod. pre všetky deti z rodín, ktoré nie su v karanténe.

Deti smú do MŠ prichádzať len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. Tie odovzdajú deti výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch MŠ pohybuje vždy v rúšku a v čo najnevyhnutnejšom čase, ktorý by nemal prekročiť 10 minút. Ochranné rúško pre dieťa uloží v šatni. Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa. TLAČIVO

Rodič predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do do MŠ, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. TLAČIVO

Rodič rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.

Stravovanie je zabezpečené v bežnej podobe.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Vyučovanie prezenčnou formou, t.j. v škole sa otvára pre 1. až 5. ročník a to podľa štandardného časového rozvrhu. V činnosti bude aj školský klub detí denne do 15:00 hod.

Po vstupe do budovy bude zabezpečený každodenný ranný zdravotný filter (ranné meranie teploty) a dezinfekcia rúk.

Rodič predkladá pri prvom nástupe žiaka do ZŠ, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. TLAČIVO

Rodič zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorázové vreckovky. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces.

Stravovanie v školskej jedálni je zabezpečené.

Záujmová činnosť v krúžkoch popoludní nebude prebiehať, žiaci môžu byť v ŠKD.

Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú!

2020-03-11 11:37:33

Prerušenie školského vyučovania v období od 16.3.2020 do odvolania.

Žiaci sú povinní vzdelávať sa samoštúdiom na základe pokynov vyučujúcich zverejnených v internetovej žiackej knižke. Odporúčame sledovať vyučovacie programy RTVS "Školský klub" na Dvojke.

Testovanie žiakov 9. ročníka je v školskom roku 2019/2020 zrušené.

Prihlášky na stresné školy sa budú podávať do 15.5.2020 a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ prebehne v stanovenom termíne 20.4.2020, ale bez osobnej prítomnosti detí. Stačí doručenie DOTAZNÍKA bez podpisu rodičov e-mailom na adresu skola@zsmlynky.edu.sk alebo s podpisom rodičov poštou.

Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať v pôvodne stanovenom termíne od 30.4. do 31.5. 2020 bez osobnej účasti. Ak na žiadosti nebude potvrdenie lekára o zdravotnom stave a očkovaní dieťaťa, bude ho potrebné doložiť dodatočne. Žiadosť je zverejnená v časti MATERSKÁ ŠKOLA/Tlačivá.

Na neurčito sa prekladajú predmetové olympiády, športové súťaže a iné školské akcie.

V školskom roku 2019/2020 rušíme organizovanie plaveckého výcviku a školy v prírode.

Polatky za materskú školu a školský klub detí sa za obdobie prerušenia prevádzky neplatia.
 

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19 vydáva riaditeľ školy s účinnosťou od 10.3.2020 zákaz využívania telocvične školy všetkými športovými klubmi, ktoré tieto priestory využívajú na základe prenájmu. Tento zákaz  je vydaný na dobu neurčitú.

2020-02-17 11:43:30

Riaditeľstvo školy oznamuje zákonným zástupcom budúcich škôlkarov, že písomné žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy v školskom roku 2020/2021 spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní, prípadne aj vyjadrením príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, prípadne vyjadrením príslušného odborného lekára a rozhodnutím o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa vydaného inou školou, sa podávajú v termíne od 30.4.2020 do 31.5.2020.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré už našu MŠ navštevuje aj v tomto školskom roku a má záujem o jej návštevu aj v šk. roku 2020/2021, žiadosť nepodáva, ale písomne oznámi túto skutočnosť v rovnakom termíne.

Všetky potrebné tlačivá nájdete v časti: MATERSKÁ ŠKOLA - Tlačivá alebo si ich vyzdvihnete priamo v škole.

2020-02-14 08:27:06

Riaditeľstvo školy oznamuje zákonným zástupcom budúcich prvákov, že zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční 20.4.2020 od 13:30 do 15:00 hod. v miestnosti č. 9 (trieda 1. a 2. roč.). K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu, prípadne rozhodnutie na základe ktorého bolo dieťa zverené do výchovy.

Ak zákonný zástupca žiada o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky, je potrebné predložiť žiadosť s priloženým odporučením lekára a odporučením zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Ak zákonný zástupca žiada, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré k začiatku školského roka nedovŕši šiesty rok veku, je potrebné predložiť žiadosť so súhlasným vyjadrením zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasným vyjadrením lekára.

2020-02-13 07:38:31

Veľkonočné prázdniny budú trvať od 9.4. do 14.4.2020. Začiatok vyučovania po prázdninách bude v stredu 15.4.2020.

2020-02-12 07:19:07

Dňa 1.4.2020 v škole prebehne celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka TESTOVANIE 9-2020. - ZRUŠENÉ!

2020-02-10 13:48:35

Jarné prázdniny budú trvať od 2.3. do 6.3.2020. Začiatok vyučovania po prázdninách bude v pondelok 9.3.2020.

2020-01-20 11:34:17

Dňa 21.2.2020 od 9:30 hod. škola organizuje karneval. Srdečne pozývame aj verejnosť.

2020-01-13 15:15:38

Preteky v zjazdovom lyžovaní detí materských škôl a žiakov základných škôl organizuje škola v stredu 5.2.2020 v lyžiarskom stredisku Mlynky - Biele Vody.

2020-01-10 07:10:28

Dňa 31.1.2020 žiaci dostanú výpis klasifikácie prospechu a správania za I. polrok šk. roka 2019/2020. Polročné prázdniny budú v pondelok 3.2.2020.

2020-01-09 07:47:23

Dňa 21.1.2020 od 13:30 hod. sa uskutoční triedne rodičovské združenie pre 8. a 9. ročník.

2019-12-12 08:13:49

Vianočné prázdniny budú trvať od 23.12.2019 do 7.1.2020. Začiatok vyučovania po prázdninách bude v stredu 8.1.2020. Želáme Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov a šťastné vykročenie do roku 2020.

2019-12-02 07:24:43

Vážení rodičia a priatelia školy, srdečne Vás pozývame na Vianočný koncert s vystúpením detí materskej školy, základnej školy, školského klubu detí, základnej umeleckej školy, pedagógov a hostí dňa 13.12.2019 o 14:00 hod. v telocvični školy.

2019-11-05 07:10:14

Dňa 20.11.2019 v škole prebehne celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka TESTOVANIE 5-2019.

2019-10-21 07:05:26

Jesenné prázdniny budú trvať od 30.10 do 31.10.2019. Dňa 1.11.2019 je deň pracovného pokoja. Začiatok vyučovania po prázdninách bude v pondelok 4.11.2019.

2019-10-17 08:26:12

V mesiaci október 2019 prebehne povinné testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka.

2019-10-01 07:35:20

Riaditeľ školy vyhlasuje na deň 18.10.2019 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. V tento deň nebude prebiehať vyučovanie v základnej škole, ani činoosť školského klubu detí.

2019-09-10 12:31:54

Dňa 18.9.2019 o 13:00 hod. sa uskutoční celoškolské rodičovské združenie.

2019-08-20 10:13:56

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2019/2020 sa uskutoční v pondelok 2. septembra 2019 o 7:45 hod. v budove školy.

Tvorba web stránok webing.sk