Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Oznamy

2020-10-11 13:49:58

Opatrenia účinné od 12.10.2020:

Povinnosť nosiť rúška sa zavádza pre všetkých žiakov základnej školy, teda už aj pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Táto povinnosť platí rovnako v interiéri, ako aj v exteriéri školy. Rúška nie sú povinné pre deti materskej školy, sú však veľmi odporúčané.

Ruší sa popoludnajšia mimoškolská činnosť vo všetkých záujmových útvaroch.

Činnosť školského klubu detí bude prebiehať najdlhšie do 13:30 hod. Odporúčame však rodičom, aby si deti vyzdvihli zo školy hneď po vyučovaní a naobedovaní sa.

2020-10-02 09:03:57

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ sa prekladá na obdobie po skončení mimoriadnej situácie.

2020-10-01 10:39:24

Od 1.10.2020 začína popoludnajšia mimoškolská činnosť v záujmových útvaroch, okrem športových záujmových útvarov.

2020-09-30 13:21:41

Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 29.9.2020 sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na školách do odvolania. Táto povinnosť platí pre žiakov 2. stupňa ZŠ počas celého pobytu v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov. Nosenie rúška nie je povinné pre žiakov 1. stupňa ZŠ a deti materskej školy, je však odporúčané. Povinosť nosiť rúško sa zavádza aj pri pobyte v exteréroch, nakoľko žiaci v skupine nie sú od seba vzdialení viac ako 2 metre.

2020-09-15 11:56:20

Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 14.9.2020 sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na školách do 1.10.2020. Táto povinnosť platí pre žiakov 2. stupňa ZŠ počas celého pobytu v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov. Nosenie rúška nie je povinné pre žiakov 1. stupňa ZŠ a deti materskej školy, je však odporúčané.

2020-09-14 11:38:20

Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov, že po dohode rady rodičov sa tohtoročná plenárna schôdza rodičov školy neuskutoční. Dôvodom je zachovanie čo najbezpečnejšieho prostredia v rámci prijatých preventívnych opatrení v súvislosti s pandémiou a s tým spojeným obmedzovaním vstupu osôb do školy. Podmienky činnosti rodičovského združenia platné minulý školský rok zostávajú nezmenené i v školskom roku 2020/2021. Všetky prípadné otázky riešte telefonicky s triedym učiteľom žiakov. 

2020-08-06 08:07:11

Otvorenie nového školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu 2.9.2020 o 7:45 hod. v jednotlivých triedach školy. Od 3.9.2020 prebieha riadne školské vyučovanie v MŠ, ZŠ a ŠKD so zvýšenými hygienickými opatreniami. Dochádzka na vyučovanie v základnej škole je pre žiakov povinná.

Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou rodičov žiakov prvého ročníka ZŠ a rodičov detí MŠ, ktorí sa v priestoroch školy zdržiavajú len nevyhnutný čas.

V čase od 2.9. do 14.9.2020 je používanie rúšok v interiéri školy povinné pre žiakov 2. stupňa a odporúčané pre žiakov 1. stupňa a detí MŠ. Po tomto termíne žiak nosí rúško vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej triedy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces. Zákonný zástupca preto zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorázové vreckovky.

Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do školy ČESTNÉ VYHLÁSENIE a po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné VYHLÁSENIE o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19, ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie podozrenia z ochorenia, potvrdenie ochorenia a karantény, ak bola dieťaťu nariadená. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Stravovanie detí a žiakov je zabezpečené obvyklým spôsobom so zvýšenými hygienicko-epidemiologickými opatreniami. Žiaci ZŠ majú stravovanie zabezpečené bezplatne. Stravníci s potrebou diétneho stravovania sú povinní predložiť potvrdenie od lekára špecialitu.

Tvorba web stránok webing.sk