Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Projekty národné

Národný projekt: MODERNIZÁCIA VZDELÁVACIEHO PROCESU NA ZŠ                                               realizátor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
základná škola získala notebooky, učiteia ZŠ absolvovali vzdelávanie

 

 

Národný projekt: ĎALŠIE VZDELÁVANIE UČITEĽOV ZŠ A SŠ V PREDMETE INFORMATIKA                         realizátor: Štátny pedagogický ústav Bratislava
základná škola získala notebook a dataprojektor, učiteľka ZŠ absolvovala vzdelávanie

Štátny pedagogický ústav DVUi: Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika Európska únia - Európsky sociálny fond Operačný program VZDELÁVANIE        

 

Projekt: NAJNOVŠIE TRENDY VO VZDELÁVANÍ NA ZŠ S MŠ MLYNKY - PDF                                                                  realizátor: ZŠ s MŠ Mlynky
základná škola inovovala vzdelávací systém, ziskala didaktické a učebné pomôcky, učitelia absolvovali vzdelávacie programy

 

              
Národný projekt: VZDELÁVANIE UČITEĽOV ZŠ V OBLASTI CUDZÍCH JAZYKOV                                                   realizátor: Štátny pedagogický ústav Bratislava
základná škola získala dataprojektor, učiteľka ZŠ absolvovala vzdelávanie

  Štátny pedagogický ústav 

 

Národný projekt: PROFESIJNÝ A KARIÉROVÝ RAST PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV                    realizátor: Metodicko-pedagogické centrum Bratislava
učitelia základnej školy absolvovali niekoľko vzdelávacích programov

                       

Národný projekt: MODENÉ VZDELÁVANIE - DIGITÁLNE VZDELÁVANIE PRE VŠEOBECNO-VZDELÁVACIE PREDMETY                                                                                                                                                      realizátor: Centrum vedecko-technických informácií SR
základná škola získala interaktívnu tabuľu, projektor, notebook

  logo EU 65x65   logo vzdelavanie-45x45    logo MSVVAS SR 45x45


Národný projekt: ELEKTRONIZÁCIA VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA             realizátor: Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR
materská škola získala interaktívnu tabuľu, projektor, príslušenstvo, notebook tlačiareň a softvér                    základná škola získala interaktívne tabule, projektory, príslušenstvo, notebooky a softvér

[project logos]


Národný projekt: AKTIVIZUJÚCE METÓDY VO VÝCHOVE                                                                 realizátor: Metodicko-pedagogické centrum Bratislava
školský klub detí získal interaktívnu tabuľu, projektor, príslušenstvo a aplikačný softvér, vychovávateľka ŠKD absolvovala vzdelávanieNárodný projekt: ZVÝŠENIE KVALIFIKÁCIE UČITEĽOV TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY                          realizátor: Národné športové centrum Bratislava
základná škola získala športové náradie, učiteľka ZŠ absolvovala vzdelávanie

  Národné športové centrum 

Tvorba web stránok webing.sk