Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Projekty národné

Národný projekt: MODERNIZÁCIA VZDELÁVACIEHO PROCESU NA ZŠ                                               realizátor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
základná škola získala notebooky, učiteia ZŠ absolvovali vzdelávanie

 

 

Národný projekt: ĎALŠIE VZDELÁVANIE UČITEĽOV ZŠ A SŠ V PREDMETE INFORMATIKA                         realizátor: Štátny pedagogický ústav Bratislava
základná škola získala notebook a dataprojektor, učiteľka ZŠ absolvovala vzdelávanie

Štátny pedagogický ústav DVUi: Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika Európska únia - Európsky sociálny fond Operačný program VZDELÁVANIE        

 

Projekt: NAJNOVŠIE TRENDY VO VZDELÁVANÍ NA ZŠ S MŠ MLYNKY - PDF                                                                  realizátor: ZŠ s MŠ Mlynky
základná škola inovovala vzdelávací systém, ziskala didaktické a učebné pomôcky, učitelia absolvovali vzdelávacie programy

 

              
Národný projekt: VZDELÁVANIE UČITEĽOV ZŠ V OBLASTI CUDZÍCH JAZYKOV                                                   realizátor: Štátny pedagogický ústav Bratislava
základná škola získala dataprojektor, učiteľka ZŠ absolvovala vzdelávanie

  Štátny pedagogický ústav 

 

Národný projekt: PROFESIJNÝ A KARIÉROVÝ RAST PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV                    realizátor: Metodicko-pedagogické centrum Bratislava
učitelia základnej školy absolvovali niekoľko vzdelávacích programov

                       

Národný projekt: MODENÉ VZDELÁVANIE - DIGITÁLNE VZDELÁVANIE PRE VŠEOBECNO-VZDELÁVACIE PREDMETY                                                                                                                                                      realizátor: Centrum vedecko-technických informácií SR
základná škola získala interaktívnu tabuľu, projektor, notebook

  logo EU 65x65   logo vzdelavanie-45x45    logo MSVVAS SR 45x45


Národný projekt: ELEKTRONIZÁCIA VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA             realizátor: Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR
materská škola získala interaktívnu tabuľu, projektor, príslušenstvo, notebook tlačiareň a softvér                    základná škola získala interaktívne tabule, projektory, príslušenstvo, notebooky a softvér

[project logos]


Národný projekt: AKTIVIZUJÚCE METÓDY VO VÝCHOVE                                                                 realizátor: Metodicko-pedagogické centrum Bratislava
školský klub detí získal interaktívnu tabuľu, projektor, príslušenstvo a aplikačný softvér, vychovávateľka ŠKD absolvovala vzdelávanieNárodný projekt: ZVÝŠENIE KVALIFIKÁCIE UČITEĽOV TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY                          realizátor: Národné športové centrum Bratislava
základná škola získala športové náradie, učiteľka ZŠ absolvovala vzdelávanie

  Národné športové centrum 

Tvorba web stránok webing.sk
Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej webovej stránky