Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Linky

www.minedu.sk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
www.minv.sk/?kontakt-14 Ministerstvo vnútra SR, odbor školstva Košice
www.mlynky.sk Obec Mlynky - zriaďovateľ školy
http://mapaskol.iedu.sk Mapa regionálneho školstva
www.apvv.sk Agentúra na podporu výskumu a vývoja
www.vedatechnika.sk Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie
www.cvtisr.sk Centrum vedecko-technických informácií SR
www.iedu.sk Centrálny informačný portál rezortu školstva
www.ssiba.sk Štátna školská inšpekcia
www.statpedu.sk Štátny pedagogický ústav
www.nucem.sk Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
www.mpc-edu.sk Metodicko-pedagogické centrum
www.iuventa.sk Slovenský inštitút mládeže
www.msap.sk Múzeum školstva a pedagogiky
www.skvelarodina.sk Časopis Rodina a škola
Európsky Sociálny Fond - www.esf.gov.sk je európskym finančným nástrojom, ktorý podporuje vytváranie nových a lepších pracovných miest, rozvoj ľudských zdrojov, zvyšovanie kvality a produktivity práce a sociálnu integráciu na trh práce.
www.olympiady.sk olympiády z jednotlivých predmetov
www.skolskysport.sk školské športové súťaže
www.matematickyklokan.sk celoslovenská súťaž z matematiky
www.infovek.sk súťaže, projekty, hry, mapy, testy z jednotlivých predmetov pre žiakov a učiteľov
www.zborovna.sk cvičenia, písomné práce  a prezentácie zo všetkých predmetov
www.fitucitela.sk vzdelávanie učiteľov e-learningovou formou
www.gugel.sk charakteristika, zaujímavosti a fotogaléria o obciach Mlynky, Dedinky
Tvorba web stránok webing.sk
Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej webovej stránky